מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – אתר ALL IN

כללי

1.1. חברת ALL IN  מכבדת את פרטיות המשתמשים הנכנסים לאתר או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו המשתמש מבצע שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

1.2. באמצעות השימוש באתר אתה מציין את הסכמתך להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו לסיוע בבחינת אפשרויות חלופיות

1.3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן הם מרכיב חיוני בתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות שלה כדי להתיישר עם ההתקדמות הטכנולוגית, הדרישות העסקיות או שינויים משפטיים ורגולטוריים. במקרים כאלה, כל שינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין מעת לעת במדיניות זו.

1.4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. 

רישום והעברת מידע לחברה

2.1. חלק מהשירותים באתר מחייבים רישום ו/או מסירת פרטים אישיים לחברה. למשל, בעת יצירת קשר עם החברה דרך דף יצירת הקשר באתר, הרשמה לרשימת התפוצה של החברה, רכישת מוצרים באתר או השלמת תהליך הרישום. , המשתמשים יידרשו לספק מידע אישי כגון שמם, כתובתם, שיטות תקשורת מועדפות או כתובת דוא"ל. שדות חובה יצוינו בבירור ויש למלא אותם כדי להירשם לשירותים אלה ולהשתמש בהם. בנוסף, בעת ביצוע רכישה באתר, על המשתמשים למסור פרטי כרטיס אשראי. אי מסירת המידע המבוקש בשדות החובה תמנע את עיבוד בקשת המשתמש או השלמת הרכישה דרך האתר.

2.2. כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, המשתמשים יידרשו למסור פרטים אישיים כגון שמם, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר טלפון נייד בשדות המיועדים לכך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאמת את זהות המשתמש בהתבסס על המידע הנמסר כחלק בלתי נפרד מתהליך הרישום.

2.3. לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטי המשתמש, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות למשתמשים. מובהר בזאת, כי במהלך ההרשמה המשתמש מאשר, בין היתר, כי פרטי המשתמש יאספו וישמרו בנוסף במאגרי המידע אשר בבעלות ALL IN  ריהוט גן בע"מ.

2.4. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות  לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

איסוף ושימוש במידע

3.1. חברת ALL IN רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים; עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

3.2. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

3.3. כחלק משירותי החברה עבור משתמשים המעוניינים בכך, עשויה החברה לאפשר קבלת קבלות עבור הזמנות שבצעו באתר ו/או באחד מסניפיה בדרך של קבלות דיגיטליות, אשר יישלחו בהודעת SMS  לטלפון הנייד של המשתמש. לצורך כך החברה תעשה שימוש בפרטיו של המשתמש, אותם בחר המשתמש למסור לחברה בעת רכישת המוצר ו/או השירות ממנה, ובין היתר לצורך קבלת שירות זה. מובהר כי החברה אינה מחייבת את המשתמש לקבל את הקבלה באופן דיגיטלי, והשירות נועד לנוחיות המשתמשים. השירות אמור ניתן לחברה בשיתוף פעולה עם ספק שירותים. משכך, על השירות כאמור יחולו הן מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש של החברה, והן מסמכי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הספק כאמור, ועל כן החברה ממליצה למשתמש לעיין גם במסמכים אלה.

3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני / SMS ו/או באמצעי התקשרות האחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה;

3.5. בקשות הסרה מרשימות הדיוור שבמערכות המידע שלנו מתבצע בימי עסקים בלבד אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון השבתה וערבי זיכרון. על כן, הסרה בפועל תתבצע ככל הניתן בתוך 48 שעות אך לא יאוחר מ-7 ימי עסקים.

 מסירת מידע לצד שלישי

5.1. החברה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

5.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.1.2. לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצע המשתמש באתר;

5.1.3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;

5.1.4. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;

5.1.5. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

5.1.6. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;

5.1.7. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות הדין.

5.1.8.  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 אבטחת מידע

6.1. החברה עושה כל מאמץ לשמור על סודיות הנתונים הנמסרים על ידי המשתמשים והלקוחות, תוך שימוש באמצעי זהירות סטנדרטיים וטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. המשתמשים מכירים בכך שהחברה מקצה משאבים ומפעילה אמצעים מחמירים למניעת גישה בלתי מורשית ולהגנת פרטיות המשתמש. עם זאת, חשוב לציין כי בעוד שהחברה שואפת למזער שיבושים, היא אינה יכולה להבטיח מניעה מלאה של שיבושים באתר או פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש.

6.2. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL  ,הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

6.3. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פריצות או האזנות בלתי מורשות.

6.4. החברה מתעדכנת מעת לעת בהתקדמות הטכנולוגית בתוכנה ובחומרה על מנת להבטיח הגנה מיטבית מפני חדירה או פריצה, לרבות גישה בלתי מורשית למאגרי המידע שלה, לטובת המשתמשים והלקוחות שלה. עם זאת, החברה מכירה בכך שייתכנו נסיבות שאינן בשליטתה או אירועי כוח עליון העלולים להשפיע על תפקודו התקין של האתר, העלולות לגרום להפרעות או גישה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה. לפיכך, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני גישה או חדירה כאמור. המשתמשים מודעים לכך שהחברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף או הפסדים מכל סוג שהוא, לרבות הפרות פרטיות, הנובעים מאירועים כאלה.

6.5. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.